راه حق - نمونه دادخواست - وبلاگي برتر براي اشخاصي برتر - راه حق">
راه حق
وبلاگي برتر براي اشخاصي برتر 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

خواسته :استدعای رسیدگی وصدورحکم بر الزام خوانده به تسلیم مبیع(تحویل موردمعامله) مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک تومان و الزام به تأدیه خسارت موردتوافق ناشی ازتأخیردرتسلیم مبیع به ازای هرروزتأخیرسیصدهزارریال مقوم به مبلغ پنج میلیون ویک تومان دراجرای بند14 ازبنودحصری ماده 3 قانون وصول.... (تفاوت تمبردرموعدمقررپرداخت خواهدشد) به انضمام جبران خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل

متن خواسته : با سلام و عرض ادب:  احــتــرامــاً  به استحضار میرساند :       موکل بموجب مبایعه نامه ضم دادخواست یک واحدآپارتمان در حال احداث درپلاک ......... به مساحت .... متردرطبقه اول رابامشخصات وحدوداربعه مندرج درقرارداد به عقدبیع ازخوانده دعوی ابتیاع نموده است، به موجب قراردادخوانده دعوی متعهدبوده که موضوع قرارداد رادرمورخ 27/7/90 تحویل موکل نماید ودرصورت تأخیرهرروزمبلغ سیصدهزارریال پرداخت نماید.بناء علیهذا:باتوجه به عدم ایفای تعهدات قراردادازناحیه خوانده باتقدیم دادخواست حاضرونفس الامر،استناداً به مواد10،338،362،219،220،223 قانون مدنی و مواد198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی واسنادومدارک ودلایل تصدیق شده ابرازی رسیدگی  واستماع خواسته ومآلاً پذیرش دعوی وسپس صدورحکم به به شرح    ستون دادخواست تحت استدعاست.                                       

                                                                             محل امضا- مهر- اثر انگشت


برچسب‌ها: الزام به تسلیم, تحویل مبیع, مطالبه خسارت, عدم ایفای تعهد
[ جمعه 10 آبان1392 ] [ 9:41 ] [ سیروس جوکار ]


باسلام یک نمونه از دادخواست اعسار یا تقسیط از پرداخت مهریه را برای دوستار میذارم

خواسته :استدعای رسیدگی و صدورحکم بر اعساربه تقسیط ازپرداخت دین (مهریه ) از قراردویست وسی و چهارسکه بهارآزادی موضوع کلاسه پرونده 90099807044000000 به شماره بایگانی 900000 ودادنامه شماره 9109970704400000 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) شیراز

دلایل ومنضمات : 1. دلیل سمت /فتوکپی کارت ملی /اصل وکالتنامه ملصق به تمبرمالیاتی 2. فتوکپی مصدق سند نکاحیه 3. استشهادیه محلی و گواهی گواهان 4. شهادت شهود  5 . پرونده کلاسه  9009980704400000 به شماره بایگانی900000  ودادنامه شماره 9109970704400000 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) شیراز

ریاست محترم دادگاه عمومي  حقوقي شیراز

با سلام و عرض ادب:   احــتــرامــاً  ضـــمــن تــقــدیــم یـک بــرگ وکـالـت نامــه  به  وکالت از خواهان صدرالذکر به استحضار می رساند :    موکل بموجب عقدنامه مورخ 29/6/88  كه فتوكپي مصدق رونوشت آن  ضم دادخواست است با خوانده ی محترم اقدام به ایجاد رابطه زوجیت نموده است ، باعنایت به اینکه تعداد مهریه مورد مطالبه 234 عددسکه تمام بهار آزادی است .  لیکن به لحاظ فقدان تمکن مالی جهت تأدیه دین به میزان مذکور، چنانچه موادی گواهی گواهان مندرج در استشهادیه محلی نیز موید اظهارات اینجانب است ؛ مع الوصف : براساس تعالیم شرعی وقوانین موضوعه ، درصورت عدم استطاعت مالی مدیون ، میتواند مهلت یا اقساطی را برای تأدیه تمام مهر قراردهد. بناء علیهذا : باتقدیم دادخواست حاضرونفس الأمر، به استناد مواد 1 و23 و24 قانون اعسار و قاعده فقهی « لاحرج » و« نفی عُسروحَرَج » وهمچنین مواد 277 و652 قانون مدنی واینکه  عدم  اجابت خواسته اصولاً تکلیفی مالایطاق محسوب میگردد رسیدگی واستماع خواسته و مآلاً پذیرش دعوی وسپس صدورحکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.                                                                                                                                                                                            


برچسب‌ها: دادخواست, اعسار, پرداخت مهریه, تقسیط مهریه
[ جمعه 6 بهمن1391 ] [ 12:59 ] [ سیروس جوکار ]

وقتی فرزندزیر هفت سال نزد زوجی باشد که از زوجه جدا زندگی میکند میبایست چنین دادخواستی تنظیم نماید

تعیین خواسته وبهای آن :

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

تقاضاي دستورموقت مبني بر استرداد فرزند وسپس استدعاي رسيدگي وصدورحکم  بر استردادطفل مبني برحضانت طفل يک سال و يک ماهه بنام ابوالفضل به انضمام جبران خسارات دادرسي و حق الوکاله وکيل ازباب تسبيب

دلایل ومنضمات دادخواست:

  1. دليل سمت/اصل وکالتنامه ملصق به تمبرمالياتي 2. فتوکپي مصدق شناسنامه / کارت ملي 3. فتوکپي مصدق عقدنامه    

شرح دادخواست :

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

احترامابه استحضارميرساندموکل بموجب سندنکاحيه مورخ                       (ضم دادخواست )  به عقد دائم خوانده محترم درآمده است  مع الوصف ماحصل زندگي آنها دوفرزندبوده است وباعنايت به اينکه جداازهم زندگي مينمايند،مع الاسف فرزنديک ساله نزدزوج بوده وازاستردادآن استنکاف مينمايد.لذامستندبه ماده 1169 قانون مدني حق حضانت با موکل ميباشدونظربه ضرورت واحراز فوريت موضوع باتوجه به اينکه اولويت حضانت قبل از هفت سالگي با مادر مي باشد؛ بناء عليهذا : تقاضا دارم بدون لزوم تعيين وقت ودعوت طرفين پس از بررسي موضوع به استناد مادتين 312 الي 318 قانون آيين دادرسي مدني بصورت قطعي مقررنماييدخوانده موقتاً فرزنديادشده رابه موکل بازگرداند.حاليه خواهشمنداست سپس حکمي شايسته مبني بر حضانت به انضمام جبران خسارات دادرسي وحق الوکاله وکيل رامبذول فرمائيد.

                                                                                                                                                                                                                                                      باتشکروامتنان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             سيروس جوکار

  


برچسب‌ها: حضانت, فرزند, استرداد, دستورموقت
[ پنجشنبه 11 اسفند1390 ] [ 15:4 ] [ سیروس جوکار ]

باعنایت به مراجعات زیاد خانمها جهت بدست آوردن نفقه خود در دادگاهها برآن شدم تا شرحی از مطالبه نفقه بنویسم که بعد از توضیحات ُ چندین نمونه دادخواست مطالبه نفقه وهمچنین شکوائیه ترک انفاق رو نوشتم تا دوستان استفاده ببرند


ادامه مطلب
[ سه شنبه 5 مهر1390 ] [ 16:33 ] [ سیروس جوکار ]

دراینجا یک نمونه از دادخواست دعوای تقابل مبنی بر تقسیط مهریه را میزارم تا زوج های جوان که بر علیه آنها دادخواست مطالبه مهریه تقدیم می گردد در اولین جلسه رسیدگی حاضر واین دادخواست را جهت تقسیط مهریه تحویل نمایند تا حکم جلب آنها صادر نگردد وبدون اینکه زندانی گردند مهریشان تقسیط گردد


ادامه مطلب
[ سه شنبه 5 مهر1390 ] [ 16:21 ] [ سیروس جوکار ]

دادخواست رشادت ( صدور گواهی رشد )

دادخواست ازطرف پسر  که زیر سن 15 قمری ودختر که زیر 9سال قمری باشد به طرفیت دادگستری شهرستان محل سکونت خود (خواهان) ارائه مینماید.

دادخواست درجهت اثبات سندرشد پس ازرسیدن به سن بلوغ درجهت انجام امور مالی درخواست میگردد که پس از تقدیم کپی شناسنامه وارجاع به پزشکی قانونی وانجام مصاحبه طبق مواد1210 ومفهوم مخالف ماده 1208 قانون مدنی حکم به رشادت خواهان صادر میگردد.

عنوان دادخواست:

تقاضای صدور حکم رشد

متن :

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی.......(شهرستان محل اقامت خواهان)

احتراما اینجانب.................. فرزند................... درتاریخ........................ متولد شده ام.وسنم بیش از 15 سال قمری است (دردختربیشتر از 9سال باشد) ورشدکافی ازلحاظ عقلی وجسمی برای اداره نمودن اموال وتصدی امور خویش رادارم وهمچنین قدرت تشخیص مصلحت خود رانیزدارم، بنابراین به استناد ماده1210 قانون مدنی ومفهوم مخالف ماده 1208 همان قانون تقاضای رسیدگی وصدور حکم رشد رادارم.

باتشکر وامتنان

نام ونام خوانوادگی خواهان

امضاء

[ سه شنبه 5 مهر1390 ] [ 16:18 ] [ سیروس جوکار ]

یه نمونه از دادخواست مطاله وجه چک رو برای همکاران میذارم که در کلیه دعاوی چک مورد استفاده قرار بگیره


ادامه مطلب
[ سه شنبه 5 مهر1390 ] [ 16:18 ] [ سیروس جوکار ]

یه نمونه دادخواست ملاقات فرزند رو اینجا برای مراجعین وهمکاران گذاشتم:


ادامه مطلب
[ سه شنبه 5 مهر1390 ] [ 16:3 ] [ سیروس جوکار ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

باسلام خدمت هم نوعان عزیز
وبلاگ حقوقی راه حق در نظر دارد محیطی فراهم کند که در آن حقوقدان بتواند به راحتی دادخواست ، لوایح ، مقالات ، مطالب و قوانین مورد نظر خود را بیابد و ضمنا هر شخص عادی بتواند سوالات حقوقی و جزایی خود را مطرح نموده و پاسخ مستند و مستدلی دریافت دارد.درضمن ازپیشنهاد سازنده دوستان استقبال میگردد.
در این وبلاگ شما مجموعه ای ازموضوعات در زمینه های مدنی ،کیفری ، بین الملل ، ثبتی ، بیمه، خانواده ،اساسی، بشر، تجارت و انواع قوانین مختلف را خواهید یافت.
چه می شد اگر غبار سینه ها کنار میرفت این غرور آدما یه ذره زیره بار می رفت
سیروس جوکار-وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی
لینک های مفید
آمار